2018 අ‌ප්‍රේල් මස 20 වැනිදා සිකුරාදා

 

ඔබගේ පරිගණකයෙන් අන්තර්ජාලය හරහා වෙනත් පරිගණකයක් හැසිරවීම

           

                   මෙම මෘදුකාංගය භාවිතයෙන් ලොව ඕනෑම තැනක ඇති පරිගණකයක් අන්තර් ජාලය හරහා හැසිර විය හැක.

           සැලකිය යුතුයි :- මෙම මෘදුකාංගය පරිගණක දෙකෙහිම ස්ථාපනය කර තිබිය යුතු අතර පරිගණක දෙකම අන්තර් ජාලයට සම්බන්ධ වී තිබිය යුතුය.   

 

1.      මෘදුකාංගය download කර ගැනීම පහත සඳහන් ලින්ක් එක භාවිතා කර ඔබගේ පරිගණකයේ os එක අනුව download කරගන්න.

  

            https://goo.gl/DfLD3f

 

               

 

2.      Download කර ගත් anydesk මෘදුකාංගය පරිගණක ‍දෙකටම copy කර ගන්න.

 

3.      අනතුරුව පරිගණක දෙකෙහිම මෘදුකාංගය open කරගන්න.ඉහළින් සඳහන් වන්නේ ඔබගේ පරිගණක ලිපිනයයි.පහතින් සඳහන් වන්නේ සම්බන්ධ විය යුතු පරිගණකයේ ලිපිනය ලබා දිය යුතු ස්ථානයයි.

 

 

 

4.      දැන්,ඔබට සම්බන්ධ වීමට අවශ්‍ය පරිගණකයේ ලිපින ලබා දී connect කරන්න.දැන් ඔබටත් එම පරිගණකය ඔබගේ පරිගණකයේ සිට පාලනය කළ හැක.   

 

 

 

ඔබගේ අදහස්


Must See Places In Paris
Page Views