2018 මාර්තු මස 29 වැනිදා බ්‍රහස්පතින්දා

 

අන්තර්ජාල බැංකු කටයුතු සඳහා Payoneer Master Card එකක් ලබා ගැනීම.

 

 

      මෙම කාඩ්පත භාවිතා කර අන්තර්ජාල බැංකු කටයුතු පහසුවෙන් හා කාර්යක්ෂමව ඉටු කළ හැක.ශ්‍රී ලංකාවේ බැංකු කිහිපයක් මේ සඳහා සහය දක්වයි.ඔබ මෙම කාඩ්පත භාවිතා කර 100$ ගණුදෙනුවකදී FREE 25$ ලබා ගන්න ඔබට හැකියාව ඇත.E-Money හරහා ඔබ උපයන මුදල් මේ හරහා අප රටට ගෙන්වාගන්නත් පුළුවන්.  

 

1.   පහත ඇති Link එක හරහා Register වෙන්න.

 

    https://goo.gl/SN12Yk

 

2.   ඔබගේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයට ලැබී ඇති ලිපි‍යෙහි ඇති Link එක click කර ඔබගේ Payoneer Account එක Confirm කරන්න.

 

3.   ඔබගේ Payoneer Account එකට Log වෙන්න.

 

4.   කාඩ්පත Order කිරීම.(ඔබගේ Payoneer Account එකට Log වී පහත සඳහන් ස්ථානය Click කිරීමෙන් කාඩ්පත Order කළ හැක.)

 

 

5.   කාඩ්පත Order කිරීමෙන් ඔබගේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයට ලිපියක් ලැබේ. එහි ඔබගේ කාඩ්පත ලැබෙන දිනය සඳහන් වේ.

 

6.   මෙවැනි ලියුම් කවරයක් මගින් ඔබගේ කාඩ්පත නිවසටම ලැබෙනු ඇත.

 

 

ඔබගේ අදහස්


Must See Places In Paris
Page Views