2018 මාර්තු මස 28 වැනිදා බදාදා

 

ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් දුරකථනයෙන් පරිගණකය හැසිරවීම.

 

ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් දුරකථනයෙන් පරිගණකය හැසිරවිය හැකි බව ඔබ දන්නවාද?

·      සැළකිය යුතුයි :- මෙය සිදු කිරීම සඳහා ඔබගේ දුරකථනය සහ පරිගණකය එකම wi-fi ජාලයකට සම්බන්ඳ වී තිබිය යුතුය.

නැතහොත් ඔබගේ දුරකථනයේ wi-fi hotspot පහසුකම භාවිතයෙන් දුරකථනය සහ පරිගණකය එකින් එකට සම්බන්ධ කල හැක.


1.   Download And Install Splashtop Android Application

        https://goo.gl/NUKouo

 

2.   Create Splashtop Account

 

3.   Confirm Your Splashtop Account On Your E-Mail

 

4.   Login Your Splashtop Account

 

 

 

5.   Download Splashtop Software On Your Pc

 

https://goo.gl/EGF6Mf

 

 

6.   Login Your Pc Splashtop Account

ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් දුරකථනයේ login වීමට ලබා දුන් Username සහ Password ලබා දෙන්න.


7.   Open Splashtop Application On Your Mobile Device.

 

 

8.   Click On Your Computer Name.

   

 

9.   Then Click Remote Desktop

 

 

10.      Now You Can Access Your Pc In Your Phone

 

 

ඔබගේ අදහස්


Must See Places In Paris
Page Views